Reddenda Otii Ratio : [P.P. Gothae M D CCXV. Sept. XV.] / [Rector Gothofredvs Vockerodt]. Gothae : Litteris Reyherianis, [1715]