Jacobaeus, Veit: ELEGIA DE || AGNO MACTATO IN PAS=||CHATE, SCRIPTA A VI=||TO IACOBAEO NO=||RIBERGENSI.||. Wittenberg : Kreutzer, Veit, 1556