Reyger, Arnold: THEOREMATA || Disput. 3. lib. 2. Jnst.|| DE AMPLIS-||SIMA AC FREQVEN-||TISSIMA SERVITVTVM PRAE-||DIALIVM MATERIA, EX TITVLO III.|| d. libri 2. Inst. & [...]. Jena : Steinmann, Tobias, 1594