Theocritus: THEOKRITU || EIDYLLIA, TUTE-||sti mikra poiēmata hex kai || triakonta.|| THEOCRITI EIDYL-||lia,|| Hoc est, parua Poëmata || XXXVI.||. Wittenberg : Lehmann, Zacharias, 1582