Basilius <Caesariensis>: BASILEIOU || TOU MEGALOU ARCHIEPI-||skopou Kaisareias homilia || kata methyontōn.|| D. Basilij Magni Archiepiscopi Caesa-||riensis contra ebriosos || [...]. s.l., 1580