Rivinus, Johann Florens: Procancellarivs D. Iohannes Florens Rivinvs Pand. P. P. Can. Nvmbvrg. Et Wvrzens. Facvlt. Ivrid. Lipsiens. Assess. Et h. t. Academia Rector Solennia Doctoralia [...]. Lipsiae : Langenheim, 1730