Germania subito Obitu Magni Magnæ Britanniæ Regis Wilhelmi III. gloriosissimæ memoriæ Obstupefacta, Concussa, in Actu Oratorio Die 29. Maji ... repræsentabitur, [...] / à M. Godofredo Steinbrechero, illustris Scholæ Torgens. Rectore [Dab. Torgaviæ VII. Calend. Junii A. O. R. M. DCCII.]. Torgae : Hempe, [1702]