Bingert, Friedrich Wilhelm: Das gerechte Alter, Wolte An dem Exempel Des Wohlgebohrnen, Hochgelahrten, und Hocherfahrnen Herrn, Herrn D. Friedrich Hoffmann, Comitis Palatini Cæsarei; [...]. Halle : Grunert, 1738