Parckmannisches Willkhumme pai dr klickling Ankunfft unners theirn unn liewen Lands- unn Parck-Fotersch Jerg des Annern/ Khinigs fonn Kruß-Brittannien/ [...]. [Clausthal] : Wilcke, 1729