Yehudi she-be-lev : Judaicogermanice / Seorsum Recudi Curavit Jo. Henr. Callenberg Ph. Prof. Publ. Ord. Halae : Institutum Judaicum, 1736