Pfaff, Christoph Matthaeus: Christoph. Matthæi Pfaffii, S. Theol. Doct. Facult. Theol. Giessensis Antecessoris Et Directoris, Academiæ Giess. Cancellarii, Et Eccles. Hass. Generalis [...] : Controversia, Recitata, Cum Munera Sua Adiret Giessæ D. 28. Maii Anni MDCCLVI. Giessæ : Krieger, 1756