Sefer melo ratsonספר מלא רצון : מחברת על כל הש״ס ומיוסד על מ״ה מסכתות ... לתרץ כל הדברים הקשים ... בשבעים לשונות ... שנראים כדברים סותרים וכאלו אחד משני דברים אינו אמת : makhberet ʿal kol ha-shas u-meyusad ʿal 45 masekhtot ... / ha-meḥaber huh ha-rav ... Avraham Naftali Hirsh ha-Leṿi ... ben ... Mosheh Shpits ... rav av bet din ... be-ḳ.ḳ. Ṿirmeyśa / המחבר הוא הרב כמוה״ר אברהם נפתלי הירש הלוי ... בן כהר״ר משה שפיץ סג״ל ז״ל רעבץ, רב אב ב״ד ור״מ בק״ק ווירמיישא... Ṿranḳfurṭ de-Mayn, 470 [1710]