Latwiska Basnizas- Skohlas- Un Sehtas-Grahmata Tahm Latweeschu Deewa-Draudsehm par labbu pahrraudsita un wainigâs Weetâs pahrtaisita. Riga : Frölich, 1729
Inhalt