Latwiska Dseesmu Grahmata, Eeksch ka Tik labbi tahs aprastas kà ir zittas itt no jauna sataisitas garrigas Dseesmas, Ir Deewa Draudsibâ ir Mahjâs Dseedamas, [...]. Riga : Fröhlich, [1730?]
Inhalt