Lectori Cum Debita Honoris Nuncupatione Christian. Schütz/ Ill. Augustei Insp. S. P. D. Seque De Ortu Et Progressu Christianae Religionis In Germania Disserentem [...] : [P. P. Weissenfelsae, a.d. V. M. Mai[i], A. O. R. MDCLXXIX.]. [S.l.], [1679]