Eliyahu Ba.hur: Sefer ha- Tishbi || le-Eliyahu ha-Tishbi || shorashaṿ ke-minyan || 712 [tishbi]. Isny : Fagius, Paul, 1541