Beweiß Artikel || Das D. VRBANVS || PIERIVS, zu Wittenberg jetziger zeit || Pastor/ vnnd Obrister || Theologus/|| Ein rechter Ertz Caluinist sey/ vnd Caluinische [...]. s.l., 1591