Heider, Wolfgang: EUPHĒMIA || IN NVPTIAS IL=||LVSTRISSIMI PRIN-||CIPIS AC DOMINI D: IO-||ANNIS DVCIS SAXONIAE || Comitis provincialis Thurin-||giae ... || CVM ... DOROTHEA [...]. Jena : Steinmann, Tobias, 1593