Hossmann, Abraham: Võ vrsprung/ anfang || vnd hoher begnadung des wunderschœ=||nen Wapen/ des Edlen RautenKrantzes/|| im Wapen des Hochlœblichsten Hauses || Sachssen.|| Aus [...]. s.l., 1597