Franck, Sebastian: Chronica Zeit=||b°uch vnnd Geschichtbibell von || anbegyn bis in dis gegenwertig M.D.xxxvi.iar ver=|| lengt ... || in drey Chronick || oder hauptbuecher/ [...]. Ulm : Varnier, Hans, 1536
Inhalt