Marnix, Philips van: Bienenkorb || Deß Heil. Röm.|| Jm̃enschwarms/ seiner Hum=||melszellen <oder Him̃elszellen> Hurn=||außnäster/ Brämengeschwürm vnd || Wäspengetöß:|| Sampt [...]. Straßburg : Jobin, Bernhard (Erben), 1599
Inhalt