Bienenkorb || Deß Heil. Rœm.|| J̃menschwarms/ seiner Hum=||melszellen <oder Hĩmelszellen> Hurn=||außnæster/ Bræmengeschwuerm vnd || Wæspengetœß:|| Sampt [...]. Straßburg : Jobin, Bernhard (Erben), 1599
Inhalt