Camerarius, Joachim: PRAECEPTA || MORVM AC VITAE || ACCOMMODATA AETA-||TI PVERILI, SOLVTA ORA-||TIONE ET VERSIBVS || QVOQVE EXPO-||SITA,|| A || IOACHIMO CAME-||RARIO PABEPERG.|| [...]. Leipzig : Steinmann, Hans, 1579