Marnix, Philips van: Bienenkorb || Deß Heil. Rœm.|| J̃menschwarms/ seiner Hum=||melszellen <oder Himmelszellen> || Hurnaußnæster/ Bræmengeschwuerm || vnnd Wæspengetœß:|| Sampt [...]. Straßburg : Jobin, Bernhard (Erben), 1600
Inhalt