THESES THEOLOGICAE || DE || ECCLESIA || DOMINI DEI || NOSTRI,|| QVAS || ... PRAESIDE || ... IACOBO || KIMEDONCIO, S. S. Theologiae Docto-||re et Professore [...]. Heidelberg : Smesmann, Abraham (Erben), 1596